Lohjan lähidemokratia

L50 Paloniemi I asemakaava, 28. kaupunginosa Paloniemi

Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunnan mielipide asemakaavan valmisteluvaiheen
kuulemisesta: L50 Paloniemi I asemakaava, 28. kaupunginosa Paloniemi

Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunta antaa yllä mainitusta asemakaavan valmisteluvaiheesta seuraavan mielipiteen:
Paloniemen hyväksytyssä osayleiskaavassa alueelle on suunniteltu huomattavaa lisärakentamista, joista nyt ollaan toteuttamassa sen ensimmäistä vaihetta. Se on kuitenkin koko alueen kehittämisen kannalta ehkä kaikkein oleellisin alue rantaan tukeutuvan yleisen virkistyskäytön
kannalta. Alueella on jo nyt varsin suosittu hyvälaatuinen, matalarantainen lapsille ja vanhuksille hyvin soveltuva uimaranta. Alueen käyttöpaine on huomattavasti kasvamassa, kun Paloniemen alue rakentuu kokonaisuudessaan. Nyt on kaikkein oleellisinta turvata nämä yleiseen käyttöön jätettävät ranta-alueet ja venelaiturit sekä virkistysalueet. Nyt esillä olevissa suunnitelmissa nämä arvot eivät ole turvattuja eikä ne ole riittävän kokoisia, kun muut osayleiskaava-alueet ovat toteutuneet.

Nykyaikainen uimaranta ei enää ole pelkkä uimiseen käytettävissä ole alue, vaan siihen liittyy monia muitakin ranta-alueen käyttömuotoja, kuten erialaisia liikunta-, urheilu-, kuntoilu-, peli- ja leikkipaikkoja sekä suosittuja yleisiä rantasaunoja avantouimispaikkoineen. Näille kaikille tulee
varata riittävästi alueen rannasta tai sen välittömässä läheisyydessä paikkoja. Kaikki nämä tarvitsevat myös varsin suuren pysäköintialueen tai alueita. Näitä ei ole suunnitelmissa huomioitu.
Veneilyn merkitys on myös kasvamassa ja niissä nimenomaan trailereilla liikkuivat veneilijät. Myös näille tulee alueelta varata tilat mm. kunnollinen trailerikäytölle soveltuva veneiden laskupaikka sekä parkkialue trailereiden ja autojen säilyttämiselle. Myös veneilyalan vuokraustoiminnalle, kanooteille ja soutuveneille ja muille vesiharrastusvälineille, tulee varata alueelta paikkoja muillekin kuin yhdelle vuokraajalle. Lisääntyvän veneilyn haitat tulee huomioida alueen
suunnittelussa esimerkiksi toimintojen sijoittamisessa ja vesiliikenteen nopeusrajoituksin.
Suunnitelmissa on loma-asunnot sijoitettu aivan liian lähelle yleistä uimaranta-aluetta ja siihen liittyviä toimintoja. Rannan käyttö aiheuttaa aina alueella liikkumista ja äänekästä toimintaa varsin aikaisin aamuisin ja myöhään illalla johtuen Suomen valoisista kesäpäivistä, joten riittävää
välimatkaa tarvitaan. Lisäksi on otettava tulvarajat huomioon ja toisaalta asunnot eivät saa rakentua korotettujen massojen päälle maisemallisista syistä.
KPR aluetoiminta korostaa, että kaikki kaava-alueeseen liittyvät yleiseen käyttöön osoitetut uimaranta-alueet oheistoimintoineen ja venesatamat sekä virkistys- ja luontoalueet tulee jäädä kaupungin omistukseen. Muidenkin alueiden omistusoikeus tulee tarkasti selvittää ja harkita,
koska alue on Paloniemen ydinaluetta yleisen virkistyskäytön kannalta. Alueella tulee jatkossakin turvata yleinen liikkumisoikeus, tämän säilyttäminen on alueen asukkailta saatujen palautteiden
mukaan erittäin tärkeää.

Lohjalla 13.05.2018
Kunnioittaen,

Heikki Hanhimäki & Risto Murto
Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunta
Puheenjohtaja & Varapuheenjohtaja